Pravidla soutěže „Oslavte den otců hned dvakrát“

Pravidla soutěže „Nakup, zaregistruj se a vyhraj“
01. 06. 2015 - 31. 07. 2015


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ1.1. Obchodní společnost SA Trade s.r.o., IČ 287 79 428, DIČ CZ287 79 428, sídlem Praze 2, Vyšehradská 1349/2; PSČ 128 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26885, datum zápisu 04.11.2009, (dále jen „ SA Trade “) organizuje v termínu dne 01. 06. 2015, akce bude ukončena dne 31. 07. 2015 v 10:00 hod. (dále jen „ Doba konání “) marketingovou soutěž zvanou „Oslavte Den otců 2015 hned dvakrát!“ (dále jen „ Soutěž “) a tímto stanoví pravidla a podmínky Soutěže, které jsou k dispozici na internetové stránce ZDE.


2. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI


2.1. Každá fyzická osoba starší 18-ti let a právnická osoba (dále jen „ Účastník “), která splní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech, se může účastnit Soutěže, zejména nikoliv však výlučně:
a. Je plně způsobilá k právním úkonům, nebo je rozumově tak vyspělá, že dokáže posoudit následky svého jednání jako Účastníka, a zároveň je schopná své jednání ovládnout, nebo je řádně založená v souladu s příslušnými právními předpisy;
Zakoupí-li v době konání u SA Trade na jí provozovaném e-shopu www.promacz.cz, a nebo v 520 prodejnách v ČR u autorizovaných prodejců si zakoupí (dále jen „ Plnění “) produkt Multifunkční obrážečku FERM OTM1004 a provede svoji registraci dle pokynů v Době konání na stránce www.promacz.cz.
b. Prokáže řádnou úhradu a nabytí Plnění dle shora uvedeného, mj. převzetí Plnění nejpozději ke dni předání výhry;
c. Účastník se může účastnit s jedním daňovým dokladem týkající se Plnění (byť se týká více položek) pouze jedenkrát. Vícenásobná účast v této Soutěži není možná.
d. V registraci sdělí SA Trade své kontaktní údaje, zejména své jméno, příjmení, adresu včetně země, email a mobilní telefon;
e. Není v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k SA Trade, jakož i k osobám s SA Trade personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.
f. Účast v soutěži ani výhru nejde jakkoli vymáhat;

2.2. Ze Soutěže budou vyloučeni, případně jim nebudou poskytnuty výhry, ti, kteří:
a. Nesplní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech;
b. Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti se Soutěží;
c. Uvedou v Soutěži nepravdivé nebo neúplné informace;
d. Ukončí smlouvu na Plnění případně jim bude plnění dobropisováno.
e. Nepředloží paragon.


3. PRAVIDLA ÚČASTI V SOUTĚŽI3.1. Každý účastník, který si zakoupí Multifunkční obrážečku FERM OTM1004

v době konání a provede povinnou registraci, bude mít možnost vyhrát nepeněžitou výhru, resp. o soubor výrobků do dílny specifikovaný níže, přičemž tím, provede registraci a potvrzuje, že splňuje podmínky pro účast v Soutěži a hodlá se jí účastnit a odsouhlasí své kontaktní údaje z příslušné objednávky Plnění i pro Soutěž.

3.2. V případě, že bude z jakéhokoliv důvodu zrušena smlouva týkající se Plnění (byť částečně), nebo dobropisována, jehož fakturace byla využita k účasti a výhře v Soutěži, bude výherce povinen neprodleně výhru vrátit SATrade, případně mu nebude umožněno výhru si převzít.


4. CENY V SOUTĚŽI4.1. Účastníci Soutěže mohou při splnění podmínek v těchto pravidlech vyhrát následující:

Výherní set nářadí z profesionální řady FERM FS v celkové výši 13 150 Kč.

Úhlová bruska - AGM1061S
Úhlová bruska - AGM1063S
Pneu - příklepová vrtačka - HDM1027S
Aku šroubovák - CDM1108S
Aku vrtačka s brzdou - CDM1113S

4.2. SA Trade vyhodnotí došlé registrace a prověří, že příslušný Účastník splnil podmínky v těchto pravidlech.

4.3. Výhercem se stává Účastník Soutěže, který splnil podmínky této Soutěže a provedl svoji registraci. Plnění bude vylosováno pověřeným pracovníkem SA Trade.

4.4.Výherce včetně svého jména, příjmení, města a státu bydliště bude po vyhodnocení zveřejněn na www.satrade.cz.

4.5. SA Trade slosuje pouze Plnění Účastníků kteří budou registrováni v informačním systému SA Trade.

4.6. SA Trade bude výherce Produktu kontaktovat na mobilní telefon sdělený Účastníkem při objednávce Plnění, a to nejdříve ve lhůtě patnácti (15.) dnů po vyhodnocení Soutěže. Následně bude Účastník kontaktován pověřeným pracovníkem SA Trade, za účelem dohodnutí osobního předání Produktu.

4.7. Předání proběhne na předem dohodnutém místě. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na změnu termínu předání.

4.8. Nepřevzatá výhra, příp. výhry, které nelze předat vylosovaným výhercům, neboť se zjistí, že nesplnili podmínky Soutěže, budou předány náhradníkům, kteří budou vybráni pověřeným zaměstnancem SA Trade z Účastníků, kteří splnili podmínky Soutěže a provedli povinnou registraci. Bez ohledu na uvedené, výhry, které se nepodaří doručit výherci, propadají po uplynutí lhůty šedesáti (60.) dnů od vyhlášení výsledků Soutěže SA Trade.

4.9. O případném vyřazení ze Soutěže je výherce informován telefonicky a je mu sdělen důvod jeho vyřazení pověřeným zaměstnancem SA Trade.

4.10. Sa Trade neposkytuje na Produkt žádnou záruku, nicméně v případě poškození Produktu přímo z výroby provede výměnu Produktu.


5. OSOBNÍ ÚDAJE5.1. Povinnou registrací dává Účastník SA Trade ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „ Zákon “), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon za účelem prověření jeho účasti v Soutěži a předání ceny. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení SA Trade a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v Soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, stane – li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. § 21 tamtéž právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci.

5.2. Účastí v Soutěži dává Účastník souhlas tím, že jeho jméno, příjmení, kontaktní město, fotografie a slovní projevy mohou být použity pro účely propagace SA Trade včetně zasílání obchodních sdělení a SA Trade může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie Účastníka, které pořídil v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením Soutěže a předáním ceny, a to na období pěti (5) let od počátku Soutěže.


6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ6.1. Ve smyslu ust. § 845 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, nelze výhru ze Soutěže vymáhat.

6.2. SA Trade prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.

6.3. SA Trade si vyhrazuje právo změnit podmínky Soutěže a nahradit ceny v Soutěži za ceny podobného typu nebo odpovídající stejné hodnotě.

6.4. Tato pravidla Soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník provedením registrace vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly.

6.5. Veškeré případné spory, které vyplývají z této Soutěže nebo vzniklé v souvislosti s ní, řeší výhradně SA Trade dle svého uvážení.V Praze, dne 01. 06. 2015